Створення: 25.02.2015

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Кичинський Вiктор Леонiдович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   25-02-2015
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32314355
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Цюрупинський
        Поштовий індекс 75100
        Населений пункт м. Цюрупинськ
        Вулиця, будинок Стаханова, 50
        Міжміський код, телефон та факс 0552 22231, 0552 22231
        Електронна поштова адреса емітента 108_aftsurup@atrep.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) aftsurup.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.  
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.  
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   1. Роздiл "1. е) iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємствук не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 2. Роздiл "7. Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за 2012- 2013роки дивiденди не нараховуються i не виплачуються. 3.Роздiл "9 б) iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї. 4. Роздiл "9 в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 5.Роздiл "9 г) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй. 6. Роздiл 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи..." не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. 7. Роздiл 13 " Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що на пiдприємствi у звiтному перiодi невiдбувалось подiй по яким неохiдно подавати особливу iнформацiю; 8.Роздiл 28 "Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не надається, тому що пiдприємство її не веде. 9. Роздiл 29 "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   14-03-2014
   100
   Рiшення акцiонера приватного акцiонерного товариства Агрофiрма "Цюрупинське" м.Цюрупинськ 14 березня 2014р. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2013р. та балансу товариства за 2013р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент" (ТОВ КУА "СЕМ", код ЄДРПОУ 33172959) - єдиний акцiонер приватного акцiонерного товариства Агрофiрма "Цюрупинське" (код ЄДРПОУ: 32314355), який володiє 20 305 060 шт. простих iменних акцiй, що складає 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ АФ "Цюрупинське", в особi директора Гусятинського Олексiя Анатолiйовича, вiдповiдно до повноважень, наданих ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", ст.10.30 статуту ПрАТ АФ "Цюрупинське", та на пiдставi рiшення учасникiв ТОВ КУА "Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент", заслухавши звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ АФ "Цюрупинське" за 2013р., вирiшив: 1) Затвердити результати дiяльностi ПрАТ АФ "Цюрупинське" за 2013р. 2) Затвердити баланс товариства за 2013р., фактичне використання коштiв у 2013р. 3)В звязку зi збитками, отриманими по результатам фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 роцi дивiденди не нараховувати, збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 4 Роботу директора ПрАТ АФ "Цюрупинське" визнати задовiльною.Директор ТОВ КУА "СЕМ" ________________ Гусятинський О.А. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ревiзор  Хмельненко Людмила Григорiвна за дорученям ТОВ КУА "Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент"  № 33172959, виданий Д/н Д/н 20 305 060 20305060% 20 305 060 
   головний бухгалтер  Кiона Тетяна Валентинiвна  № , виданий Д/н Д/н 0 0%
   Усього   20 305 060 20305060 % 20 305 060 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кичинський Вiктор Леонiдович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/в № д/в, виданий д/в Д/н
   Рік народження 1957
   Освіта Вища Херсонський сiльськогосподарський iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу безпеки ВАТ "ВТБ банк"
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства . Винагороду за виконання обов"язкiв директора отримує згiдно штатного розкладу Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 01.10.2014 повноваження продовженi . Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хмельненко Людмила Григорiвна за дорученям ТОВ КУА "Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент"
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/в
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про ревiзора. Винагороди за виконання обов"язкiв ревiзора не отримує .Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кiона Тетяна Валентинiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1967
   Освіта Вища Херсонський сiльськогосподарський iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав попередня посада економiст
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства . Винагороду за виконання обов"язкiв головного бухгалтера отримує згiдно штатного розкладу Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 14.01.2013 призначена на невизначений термiн . Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ КУА "Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент" 33172959 Херсонська область,Суворовський, 73000, м.Херсон, Петренко,18 Д/н 20 305 060 100 20 305 060 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Усього  20 305 060 100 20 305 060 0 0 0
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   11-04-2011 29/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000118293 Документарна 0.25 20305060 5076265 100
   Опис Акцiї Товариства на бiржу не виставлялись та до лiстiнгу не включенi
 • Опис бізнесу
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  1549  1436   0  0  1549   1436
     — будівлі та споруди  1526  1425  0  0  1526   1425
     — машини та обладнання  11  4  0  0  11  4
     — транспортні засоби  12  6  0  0  12  6
     — інші  0  1  0  0  0  1
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  1549  1436  0  0  1549  1436
   Опис:
   Основнi засоби мають знос вiд 68,5% до 91,132%
   Будiвлi та споруди знос складає 71,7% вiд початкової вартостi;
   Машини та обладнання знос складає 68,5% вiд початкової вартостi;
   Транспортнi засоби знос складає 77,96% вiд початкової вартостi;
   Iншi основнi засоби знос складає 91,13% вiд початкової вартостi.

   Обмежень на використання основних засобiв немає   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   3800 4205
   5076 5076
   5076 5076
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно до Рiшення ДКЦП ФР вiд 17.11. 2004 року № 485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
   Сума активiв по балансу складає 4766,0тис.грн., а сума зобов'язань складає 966,0тис.грн. , виходячи з цього сума чистих активiв дорiвнює 3800,0тис.грн.
   Висновок Розмiр вартостi ЧА менше розмiру статутного фонду на 1276,0тис.грн. що суперечить вимогам п.3 ст.155 ЦК України.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 14  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 952  X X
   Усього зобов'язань X 966  X X
   Опис: На кiнець звiтного перiоду зобов'язання у вiдповiдностi з аналогiчним перiодом попереднього року зобовязання зменшились на 443,0тис.грн. в основном за рахунок зменшення кредиторської заборгованностi за товари(роботи,послуги) на 361,0тис.грн.. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   01-10-2014 02-10-2014 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 1 0
   2 2013 1 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/в 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/в 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) позачерговi збори не проводились  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 0
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 0
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію?  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Так  Так 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Так  Так 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Так 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Так 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Так  Ні  Так 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Так  Так 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Так 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Так 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Ні  Ні  Так 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/в 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Так  Так  Так  Так 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Так  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/в  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/в  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи   Х  
   За дорученням загальних зборів Х   
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Так  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/в  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   так, плануємо розпочати переговори

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий д/в 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/в 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   кодекс не приймався 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 31-12-2014
   Підприємство За ЄДРПОУ 32314355
   Територія 75100, Херсонська область , Цюрупинський, м. Цюрупинськ , Стаханова, 50 За КОАТУУ 6525010100
   Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПФГ 111
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності Включає вирощування винограду За КВЕД 01.21
   Вид економічної діяльності Вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв За КВЕД 01.24
   Вид економічної діяльності Вирощування ягiд, горiхiв та iнших фруктiв За КВЕД 01.25
   Одиниця виміру тис. грн з одним десятковим знаком Контрольна сума
   Адреса 75100, Херсонська область , Цюрупинський, м. Цюрупинськ , Стаханова, 50
   Середня кількість працівників 2
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності

   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершені капітальні інвестиції 1005 211 18
   Основні засоби: 1010 1549 1436
   — первісна вартість 1011 2649 2549
   — знос 1012 (1100) (1113)
   Довгострокові біологічні активи 1020 3149 2992
   Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
   Інші необоротні активи 1090 0 0
   Усього за розділом І 1095 4909 4446
   II. Оборотні активи      
   Запаси 1100 71 66
   — у тому числі готова продукція 1103 0 0
   Поточні біологічні активи 1110 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 432 6
   Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 9 13
   — у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 140 179
   Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
   Гроші та їх еквіваленти 1165 42 47
   Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
   Інші оборотні активи 1190 1 1
   Усього за розділом ІІ 1195 695 312
   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 10 8
   Баланс 1300 5614 4766

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5076 5076
   Додатковий капітал 1410 0 0
   Резервний капітал 1415 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -871 -1276
   Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
   Усього за розділом I 1495 4205 3800
   II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
   III. Поточні зобов’язання
   Короткострокові кредити банків 1600 0 0
   Поточна кредиторська заборгованість за:
   — довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
   — товари, роботи, послуги 1615 1017 656
   — розрахунками з бюджетом 1620 15 14
   —— у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
   — розрахунками зі страхування 1625 1 2
   — розрахунками з оплати праці 1630 6 6
   Доходи майбутніх періодів 1665 355 271
   Інші поточні зобов’язання 1690 15 17
   Усього за розділом III 1695 1409 966
   IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
   Баланс 1900 5614 4766
   Керівник Кичинський Вiктор Леонiдович
   Головний бухгалтер Кiона Тетяна
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.2014 р. зменшилась на 848,0тис.грн. в порiвняннi з минулим роком. Нараховано амортизацiї за рiк 13.0тис.грн. У 2014 роцi дооцiнки ОЗ не було. Дебiторська заборгованiсть станом на кiнець звiтного року склала: - за товари, роботи, послуги - 6,0 тис.грн.. Розрахунки з покупцями й замовниками за товари, роботи, послуги пiдтверджуються бухгалтерськими документами й вiдображенi по стор.1125 "Балансу" (форма №1) по первiснiй вартостi в сумi 6,0 тис.грн. зi строками непогашення: до 12 мiсяцiв - 6,0тис.грн.На кiнець року є зобов"язання якi складаються з: кредиторська заборгованiсть за товари роботи, послуги - 656,0 тис.грн. бюджетних платежiв - 14,0 тис.грн., по оплатi працi - 6тис.грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.
  • Звіт про фінансові результати

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 283
   Інші операційні доходи 2120 480 258
   Інші доходи 2240 118 337
   Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 598 878
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (409)
   Інші операційні витрати 2180 (1001) (758)
   Інші витрати 2270 (2) (0)
   Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1003 1167
   Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -405 -289
   Податок на прибуток 2300 (0) (0)
   Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -405 -289
   Примітки:
  • Примітки

   Примітки