Створення: 06.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Кичинський Вiктор Леонiдович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Агрофiрма "Цюрупинське"
       Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32314355
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Цюрупинський
        Поштовий індекс 75100
        Населений пункт м. Цюрупинськ
        Вулиця, будинок Стаханова, 50
        Міжміський код, телефон та факс 0552 22231, 0552 22231
        Електронна поштова адреса емітента 108_aftsurup@atrep.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) aftsurup.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.  
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   1. Роздiл "1. е) iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємствук не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 2.Роздiл "6. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" не заповнюється тому, що черговi збори акцiонерiв планується провести в 2012 року. 3. Роздiл "7. Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за 2010- 2011роки дивiденди не нараховуються i не виплачуються. 4.Роздiл "9 б) iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї. 5. Роздiл "9 в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 6.Роздiл "9 г) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй. 7.Копiя протоколу загальних зборiв, якi проведенi за звiтний перiод не надається тому, що черговi збори акцпланується провести в кiнцi квiтня 2012року. . 8. Роздiл 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи..." не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. 9. Роздiл 13 " Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що на пiдприємствi у звiтному перiодi невiдбувалось подiй по яким неохiдно подавати особливу iнформацiю; 10.Роздiл 28 "Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не надається, тому що пiдприємство її не веде. 11. Роздiл 29 "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПрАТ АФ "Цюрупинське"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 №011753
   Дата видачі 14.03.2003
   Орган, що видав свідоцтво Цюрупинська районна державна адмiнiстрацiя
   Зареєстрований статутний капітал 5076265.00
   Сплачений статутний капітал 5076265.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"
   МФО банку 380805 Рахунок 26003702567621
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/в
   МФО банку д/в Рахунок д/в

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   01.13.0 Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв
   01.12.0 Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв
   01.22.0 Розведення овець, кiз, коней
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 63осiб Фонд оплати працi - всього 999,0 тис.грн.

  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Вiдкрите Акцiонерне товариство "Цюрупинське" 00413558 м.Цюрупинськ, Цюрупинський, 75100, Херсонська область, Стаханова, 50   100
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   , д/н 0
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   головний бухгалтер  Горшкова Олена Олександрiвна  № , виданий д/н д/н 0 0.00000000000%
   ревiзор  Хмельненко Людмила Григорiвна за дорученям ВАТ "Цюрупинське"  № 00413558, виданий д/н 14.03.2003 10 231 232 99.99600000000% 10 231 232 
   Усього   10 231 232 99.99600000000 % 10 231 232 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кичинський Вiктор Леонiдович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1957
   Освіта Вища Херсонський сiльськогосподарський iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу безпеки ВАТ "ВТБ банк"
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства . Винагороду за виконання обов"язкiв директора отримує згiдно штатного розкладу Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Загальними зборами акцiонерiв вiд 10.03.2011 повноваження продовженi . Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Горшкова Олена Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий д/н
   Рік народження 1973
   Освіта Вища Херсонський сiльськогосподарський iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер ВАТ "Раденське"
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про головного бухгалтера. Винагороди за виконання обов"язкiв головного бухгалтера отримує згiдно штатного розкладу .Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хмельненко Людмила Григорiвна за дорученям ВАТ "Цюрупинське"
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про ревiзора. Винагороди за виконання обов"язкiв ревiзора не отримує .Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Усього  10 231 232 100 10 231 232 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозiтарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження Київська область, Шевченкiвський р-н, 01001, м.Київ, Б.Грiнченка,3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон 0442791078
   Факс 0442791078
   Вид діяльності Дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис Послуги надаються вiдповiдно до договору № Е-3598 04.05.2011р. 
    
   Найменування товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта- Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, Суворовський, 73000, м. Херсон, Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон 0552325357
   Факс 0552325357
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис послуги надаються вiдповiдно до договору № 33-ДЕМ 28.04.2011р. 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 14.03.2003р. ПрАТ АФ "Цюрупинське"
   Номер запису ВЄДРПОУ-14971050008001945
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств товариство не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк в АТ ведеться на пiдставi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України, згiдно "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi", затвердженого постановою Кабмiна України вiд 03.04.99р. № 250. Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на балансовому рахунку №10 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ведеться в обiгово-сальдових вiдомостях. Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку "7 "Основнi засоби", затвердженного наказом Мiнфiна України вiд 27.04.2000 року "92, зареєстрованного в Мiнюстi України 18.05.2000 року за № 288/4509 основнi засоби роздiленi на групи. Оренда на основнi засоби вiдсутня. Знос основних засобiв облiковується на балансових рахунках133, 134, 135. Знос основних засобiв (нарахування амортизацiї)здiйснюється щоквартально методом зменшення остаточной вартостi. Товариство займається вирощуванням плодiв та винограду. Основними ринками збуту є фiзичнi та юридичнi особи, а також переробнi товариства. Особливiстю в галузi є сезонобництва, а в зв'язку з цим сезоне отримання коштiв. Кокуренти - пiдприємства всiх форм власностi, якi займаються аналогiчною дiяльнiстю.Прямолiнiйний
   Основнi засоби , запаси та ТМЦ вiдображати по собiвартостi придба
   Текст аудиторського висновку Акцiонерам приватного акцiонерного товариства ?Цюрупинське?


   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК( ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
   щодо фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства ?Цюрупинське?
   станом на 31.12.2011 року

   Основнi данi про емiтента:
   ? Повна назва: приватне акцiонерне товариство ?Цюрупинське?;
   ? Код ЄДРПОУ: 32314353;
   ? Органiзацiйно-правова форма господарювання - публiчне акцiонерне товариство;
   ? Форма власностi : приватна;
   ? мiсцезнаходження: 75100, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Стаханова, 50;
   ? дата державної реєстрацiї: 14.03.2003 року розпорядженням Цюрупинської райдержадмiнiстрацiї.
   ? Телефон - (05542) 22231;факс 22231.
   ? Розрахунковий рахунок №26003702567621 в ПАТ ?Райфайзен банк ?Аваль?, МФО 380805;

   Основнi види дiяльностi:
   ? 01.13.0 - Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв;
   ? 01.12.0 - Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiїикiв.
   01.22.0 - Розведення овець, кiз, коней Опис аудиторської перевiрки.
   Аудит проводився у вiдповiдностi iз Законом України ?Про аудиторську дiяльнiсть?, введеним в дiю Постановою ВР України вiд 22.04.1993р., Закону України ? Про акцiонернi товариства ?( iз змiнами та доповненнями до нього), ?Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)? затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 та Мiжнародних стандартiв аудиту, а саме: МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора?, МСА 320 ?Суттєвiсть при плануваннi та проведенi аудиту аудитi? . Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й використання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Аудит передбачає викодиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
   При складаннi угоди на перевiрку по пiдтвердженню достовiрностi фiнансової звiтностi визначено розмiр суттєвостi помилки згiдно Мiжнародного стандарту аудиту № 320. Розмiр суттєвостi виявлених помилок визначався аудиторами виходячи з вiднотановленого в ходi аудиту вiдхилення згiдно професiйного погляду аудитора у вiдповiдностi з МСА 320 ?Суттєвiсть при плануваннi та проведенi аудиту аудитi?. Перевiрка здiйснювалась iз застосуванням вибiркового методу аналiзу первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту аудиту № 530 ?Аудиторська вибiрка? та рекомендацiй Аудиторської палати України.
   Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що при складанi фiнансової звiтностi не має суттєвих помилок(викривлень). Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку приватного акцiонерного товариства ?Цюрупинське?. Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логiчно-послiдовному зв?язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
   Планування та проведення аудиту ямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi при формуваннi фiнансової звiтностi суттєвих помилок.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї розкритої при формуваннi фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосування принципiв облiку чинному законодавству при формуваннi фiнансової звiтностi .
   Масштаб перевiрки визначений угодою, згiдно з якою перевiрялось формування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансових звiтах, дано оцiнку вiдповiдностi застосованих керiвництвом товариства принципiв облiку чинним нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
   В ходi проведення аудиту були розглянутi наступнi документи:
   - Статут товариства;
   - фiнансовий звiт "Баланс" станом на 31 грудня 2011 року. (ф. №1, сквiдповiдно до вимог П (С) БО №2);
   - фiнансовий звiт "Звiт про фiнансовi результати" за 2011 рiк(ф. №2, складений вiдповiдно до вимог П(С)БО №3);
   - фiнансовий звiт "Звiт про рух грошових коштiв" за 2011 рiк ф. №3,складений вiдповiдно до вимог П(С)БО №4);
   - фiнансовий звiт "Звiт про власний капiтал" за 2011 рiк рiк (ф. №4, складений вiдповiдно до вимог П(С)БУ №5);
   - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк(ф.№ 5, складених вiдповiдно до вимог п.25 П (С) БУ № 1);
   - головна книга, журнали-ордери та iншi регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року;
   - договори фiнансово-господарської дiяльностi (вибiрково);
   - первиннi документи (вибiрково).
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
   Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення зазначеної рiчної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та Полоандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Ця вiдповiдальнiсть включає планування, впровадження та пiдтримку належного внутрiшнього контролю, необхiдного для пiдготовки та достовiрного представлення рiчної фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; та прийняття облiкових оцiнок, якi вiдповiдають певним обставинам.
   Вiдповiдальнiсть аудитора.
   Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Аудитор провiв аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема, вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi ", МСА 705 "Модифiкацiя думки незалежного аудитора ", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора ". Мiжнароднi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також плануванонання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.

   Висловлення думки щодо фiнансової звiтностi.
   Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення власної думки.
   Надана до перевiрки фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до вибраної концептуальної основи - П(С)БО, згiдно з даними регiстрiв бухгалтерського облiку та виконана у повному обсязi. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
   Результат перевiрки дають пiдставу стверджувати, що фiнансо справедливо й достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображають фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства "Цюрупинське? станом на 31.12.2011 р., а також результати його дiяльностi , вiдповiдно до законодавства України, та згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
   Пояснювальний параграф.
   Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
   Додатковий роздiл щодо вимог законодавчих та нормативних актiв .
   Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження Вимог орського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик) ":
   1. На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
   2. На думку аудитора, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
   3. З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України аудитором розраховано вартiсть чистих активiв Товариства станом на звiтну дату Балансу.
   При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром Статутного капiталу Товариства виявлено, що вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу ПрАТ "Цюрупинське " вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу Чистi активи емiтента на кiнець звiтного року становлять 2958,0 тис. грн., статутний капiтал ? 5076,0,0 тис. грн. Таким чином вартiсть чистих активiв менше за статутний капiтал на 2118,0 тис. грн., що суперечить вимогам ч.3. ст155 ЦКУ.
   4. Станом на звiтну дату простроченi зобов'язання за векселями - не облiковуються. Зобов'язання по iпотечним цiнним паперам не облiковуються.
   5. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого збитку вiдображено у формi №2 "Звiт про фiнансовi результати" i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема № 15 "Доходи", № 16 "Витрати". В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2011 рiк становить 752,0 тис. грн., отриманий головним чином вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку. Фiнансовi результати дiяльностi ПАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   Протягом звiтного Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
   6. Вiдповiдно до наданих Товариством даних, протягом звiтного перiоду не вiдбулись дiї, що визначенi у частинi I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок.
   На думку аудитора, твердження управлiнського складу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. Твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї , якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") на протязi 2011 року не вiдбувались - наведено достовiрно.
   7. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку не призведено, так як цi показники для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
   8. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало з iпотечними облiгацiями.
   9. Станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
   10. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено.
   11. Стан корпоративного управлiння ПрАТ " Цюрупинське " вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
   12.При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

   Основнi вiдомостi про аудитора
   ?приватний пiдприємець ? аудитор Верчук Валерiй Iванович;
   ?iдентифiкацiйний номер -2353901918;
   ?свiдоцтво про включення до аудиторських фiрм та аудиторiв № 4005 вiд 31 травня 2007року;
   ?сертифiкат аудитора А № 006239 виданий аудиторською палатою України 26.04.2007року;
   ?мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв.24;
   ?тел.: 050 5982612, факс (0552) 515406: v.i.verchuk@rambler.ru.
   Аудит проведено вiдповiдно до договору № 08/01-12 вiд 22 лютого 2012 р..
   Перевiрка здiйснена з 22 лютого по 28 березня 2012 р.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005


   Не змiнюючи, аудитор звертає увагу на iнформацiю, що подана нижче:
   Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   1. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї).
   При перевiрцi правильностi облiку основних фондiв використанi данi регiстрiв синтетичного облiку i первинних документiв по овнi засоби (балансовi рахунки 10 ?ОФ?, 12 ?Нематерiальнi активи?, 13 ?Нарахування зносу?, 15 ?Капiтальнi iнвестицiї?).
   Станом на 31 грудня 2011року за даними балансу Товариства рахується:
   - незавершене будiвництво 157,0тис.грн.;
   - основних засобiв:
   -за залишковою вартiстю 1787,0тис.грн.;
   -за первiсною вартiстю 2734,0тис.грн.;
   -знос 947,0тис.грн;
   - довгостроковi бiологiчнi активи:
   - за справедливою (залишковою) вартiстю 3824,0тис.грн.;
   - за первiсною вартiстю 5233,0тис.грн.;
   - накопичена амортизацiя 1409,0тис.грн..
   Аудитором встановлено, що бухгалтерський облiк ОФ заснований на вимогах П (С) БО №7 ?Основнi засоби?, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнааїни вiд 27.11.2000р. №92.
   Бухгалтерський облiк бiологiчних активiв ведеться вiдповiдно до П (С) БО № 30 "Бiологiчнi активи" , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 18.11.2005 N 790.
   Данi аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
   2 Облiк запасiв.
   Станом на 31 грудня 2011року, за даними балансу Товариства облiковуються наступнi запаси:
   - виробничих запасiв на суму 182,0тис.грн.;
   - товари 13,0тис.грн..
   Запаси утримуються для використання пiд час здiйснення господарської дiяльностi, а також управлiння Товариством. Усi наявнi запаси визнанi активами вiрно, оцiнка та класифiкацiя запасiв вiдповiдають вимогам П(С)БО 9 ?Запаси?, яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.1999р.
   Операцiї з придбання матерiальних цiнностей проведенi згiдно вимог чинного законодавства України, на пiдставi первинних документiв (накладнi, товарнi чеки та iнше).
   Дооцiнка, уцiнка залишкiв матерiальних цiновариством в 2011 роцi не проводилась.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   3. Облiк дебiторської заборгованостi.
   Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 ?Дебiторська заборгованiсть?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999р.
   За даними балансу, станом на 31.12.2011р. дебiторська заборгованiсть Товариства становить:
   ? Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги 2560,0тис.грн.;
   що вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 ?Дебiторська заборгованiсть?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999р.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   4. Облiк грошових коштiв.
   Касовi операцiї Товариства ведуться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженим Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р.( зi змiнами та доповненнями) та Iнструкцiї про безготiвковi розр Українi в нацiональнiй валютi затвердженої Постанова Правлiння Нацiонального банку України 21.01.2004 N 22.
   Залишок грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2011р складає 15,0тис.грн.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   Висловлення думки, щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Аналiтичний облiк по рахунку 40 ?Статутний капiтал? здiйснюється по кожному акцiонеру.
   Статутний капiтал Товариства є фiксованою величиною, складає 5 076 265,0 грн. i роздiлений на 20 305 060 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2011року статутний капiтал сформовано в повному обсязi . Власний капiтал Товариства складає 2958,0тис.грн., у тому числi статутний фонд 5076,0тис.грн., та непокритi збитки 2118,0тис.грн.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   Висловлення думки щодо розкриття iї про зобов?язання Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов?язань Товариства вiдповiдають вимогам П(С)БО ?Зобов?язання?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 20 вiд 31.01.2000р.
   За даними балансу зобов?язання Товариства станом на 31.12.2011р. мають наступний склад:
   ? Довгостроковi кредити банку зобов?язання 1300,0тис.грн.;
   ? Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3110,0тис.грн.;
   ? поточнi зобов?язання за розрахунками з бюджетом 69,0тис.грн.;
   ? поточнi зобов?язання з оплати працi 55,0тис.грн.;
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про облiк доходiв майбутнiх перiодiв Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку..
   До складу доходiв майбутнiх перiодiв включаються доходи, отриманi на протязого або попереднiх звiтних перiодiв, якi вiдносяться до наступних звiтних перiодiв сума їх складає 1030,0тис.грн.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005
   15 березня 2012р.
   Дата видачi висновку 28 березня 2012 року.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними ринками збуту є фiзичнi та юридичнi особи, а також переробнi товариства. Особливiстю в галузi є сезонiсть виробництва, а в зв'язку з цим сезоне отримання коштiв.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Суттєвих придбань або вiдчуженнь активiв за останнi 5 рокiв не було. Пiдприємство ремонтує та покращує iснуючi основнi засоби.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Найважливiша проблема, яка впливає на дiяльнiсть товариства, це податки та нестача грошових коштiв. Крiм цього, значно впливає на дiяльнiсть емiтента цiнова полiтика на метерiали та сировину, а також природнi фактори.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не порушувало у звiтному перiодi законодавство, штрафи та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за власнi кошти, у неврожайнi роки за рахунок позик.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Всi договори виконанi в повному обсязi.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення площ пiд багаторiчними насадженнями, будiвництво крапельного зрошення.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не здiйснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі (тис.грн.)
   Найменування показника перiод звiтний попереднiй
   Усього активiв 8538,0 8366,0
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 1787,0 3266,0
   Запаси 195,0 151,0
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 2560,0 633,0
   Власний капiтал 2958,0 3710,0
   Статутний капiтал 5076,0 5076,0
   Непокритi збитки 2118,0 1366,0
   Зобов'язання 4550,0 3512,0
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   3266.000   1787.000   0.000   0.000   3266.000   1787.000
     — будівлі та споруди   2853.000   1736.000   0.000   0.000   2853.000   1736.000
     — машини та обладнання   376.000   23.000   0.000   0.000   376.000   23.000
     — транспортні засоби   33.000   26.000   0.000   0.000   33.000   26.000
     — інші   4.000   2.000   0.000   0.000   4.000   2.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   3266.000   1787.000   0.000   0.000   3266.000   1787.000
   Опис: Основнi засоби мають знос вiд 68,5% до 91,132%
   Будiвлi та споруди знос складає 71,7% вiд початкової вартостi;
   Машини та обладнання знос складає 68,5% вiд початкової вартостi;
   Транспортнi засоби знос складає 77,96% вiд початкової вартостi;
   Iншi основнi засоби знос складає 91,13% вiд початкової вартостi.
   Вибуло за рiк основних засобiв по залишковiй вартостi на1263,0тис.грн. iз них: будiвель та споруд на 969тис.грн., транспортних засобiв на294,0 тис.грн.
   Обмежень на використання основних засобiв не   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   2958.000 3710.000
   5076.000 5076.000
   5076.000 5076.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно до Рiшення ДКЦП ФР вiд 17.11. 2004 року № 485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
   Сума активiв по балансу складає 8538,0тис.грн., а сума зобов'язань складає5580,0тис.грн. виходячи з цього сума чистих активiв дорiвнює2958,0тис.грн.
   Висновок Розмiр вартостi ЧА менше розмiру статутного фонду на2118,0тис.грн. що суперечить вимогам п.3 ст.155 ЦК України.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 1300.000  X X
   АТ ХФ "Приват банк"  21.05.2009  1300.000  17.000000000000  21.05.2012 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 3181.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 69.000  X X
   Усього зобов'язань X 4550.000  X X
   Опис: Кредит необхiдний для реконструкцiя пункту приймання , пероробки i зберiгання продуктiв бджiльництва 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2009 1 0
   2 2010 1 0
   3 2011 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть)  
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть)  
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) позачерговi збори не скликались  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 0
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 0
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) наглядової ради не створено  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) наглядова рада не створювалась  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) наглядова рада не створювалась  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) наглядова рада не створювалась  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: iншої посадової особи за збереження протоколiв не має, крiм директора Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Ні  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Ні  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Ні  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Ні  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) iнших документiв не складено 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Так  Так  Так  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Так  Так  Так  Так 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) рiшення приймає директор  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) аудитор не змiнювався  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) перевiрку проводила ревiзiйна комiсiя  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) перевiрка проводилась з власної iнiцiативи  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) З iншим ще не визначились  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Так  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) особа яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України не змiнювали  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий кодекс не приймався 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   кодекс не приймався та не оприлюднювався 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   кодекс не приймався 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 31.12.2011
   Підприємство Приватне акцiонерне товариство Агрофiрма "Цюрупинське" За ЄДРПОУ 32314355
   Територія 75100, Херсонська область, Цюрупинський, м. Цюрупинськ, Стаханова, 50 За КОАТУУ 6525010100
   Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПОФГ 230
   Орган державного управління За СПОДУ 0
   Вид економічної діяльності За КВЕД 01.13.0
   Одиниця виміру Приватне акціонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 75100, Херсонська область, Цюрупинський, м. Цюрупинськ, Стаханова, 50
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 0 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 938 157
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 3266 1787
   Первісна вартість 031 4304 2734
   Знос 032 1038 947
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 3238 3824
   первісна вартість 036 4320 5233
   накопичена амортизація 037 1082 1409
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 7442 5768
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 151 182
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 0 0
   Товари 140 0 13
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 405 2560
   первісна вартість 161 405 2560
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 228 0
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 140 15
   у т. ч. в касі 231 0 0
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 924 2770
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 8366 8538

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 5076 5076
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 0 0
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1366 -2118
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 3710 2958
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 1300 1300
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 1300 1300
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2206 3110
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 0 69
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 0 0
   з оплати праці 580 0 55
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 6 16
   Усього за розділом IV 620 2212 3250
   V. Доходи майбутніх періодів 630 1144 1030
   Баланс 640 8366 8538
   Примітки:
   За звiтний перiод розмiр необоротних активiв зменшився на 1674,0 тис.грн. та за станом на 31 грудня 2011 року становить 5768,0 тис. грн., в т.ч.: залишкова вартiсть основних засобiв - 1787,0 тис. грн.. Розмiр оборотних активiв на кiнець звiтного перiоду становить 2770,0 тис. грн. та включає: виробничi запаси -182,0 тис.грн.,товари - 13тис.грн., дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги -2560,0 тис. грн., грошовi кошти в нацiональнiй валютi - 15,0 тис.грн. Розмiр статутного капiталу товариства протягом 2011 року не змiнювався та на кiнець звiтного перiоду становить 5076,0 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду власний капiтал зменшився за рахунок непокритого збитку (2118,0 тис.грн.) та становить 2958,0 тис. грн. Поточнi зобов'язання становлять 3250,0 тис. грн. та складаються з кредиторської заборгованостi - 3110,0 тис.грн., поточних зобов'язань з оплати плацi - 55,0 тис.грн., iншi поточнi зобовязання - 16тис.грн., зобовязання перед бюджетом 69тис.грн. Доходи майбутнiх перiодiв становлять 10.грн.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2315 1337
   Податок на додану вартість 015 386 223
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1929 1114
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 2127 1350
   Валовий:    
   — прибуток 050 0 0
   — збиток 055 198 236
   — Інші операційні доходи 060 525 166
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 531 564
   Витрати на збут 080 0 0
   Інші операційні витрати 090 113 211
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 0 0
   — збиток 105 317 845
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 4 1
   Інші доходи 130 1179 542
   Фінансові витрати 140 223 225
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 1395 842
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 0 0
   збиток 175 752 1369
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 0 0
   — збиток 195 752 1369
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 380
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 0 0
   — збиток 225 752 1749
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 815 481
   Витрати на оплату праці 240 999 605
   Відрахування на соціальні заходи 250 372 220
   Амортизація 260 472 608
   Інші операційні витрати 270 113 211
   Разом 280 2771 2125

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 00
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 00
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000.0000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000.0000
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   У звiтному перiодi фiнансовi результати товариства вiд операцiйної дiяльностi становлять збиток у розмiрi198,0 тис. грн. Фiнансовi результати вiд операцної дiяльностi - збиток317,0 тис. грн. Чистий збиток товариства за 2011 рiк становить 752,0 тис. грн. в порiвняннi з 2010 роком зменшився на 997,0 тис.грн..
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2315 1337
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 1 1
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 67
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 525 166
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 2146 1280
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 1042 831
   Витрат на відрядження 110 0 0
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 386 223
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 388 302
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 63 39
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 113 211
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 -1297 -1315
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 -380
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -1297 -1695
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 0 0
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 0 0
   Інші надходження 330 1172 1823
   Погашення позик 340 0 0
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 1172 1823
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 1172 1823
   Чистий рух коштів за звітний період 400 -125 128
   Залишок коштів на початок року 410 140 12
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 15 140
   Примітки:
   Звiт ф.3 заповнений у вiдповiдностi з вимогами П (С) БО та вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний 2011 рiк. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. У результатi операцiйної дiяльностi товариства надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становили за звiтний перiод2135 тис. грн., що на 978 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили у звiтному перiодi 2146 тис. грн., що на 866 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Витрачання на оплату працiвникам становили 1042 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи 388 тис. грн., iншi витрачання склали 113 тис. грн., витрачання на сплату податкiв склали 449тис.грн. Iнвестицiйну та фiнансову дiяльнiсть товариство у звiтному роцi не здiйснювало. Станом на кiнець звiтного року товариство має залишок грошових коштiв в сумi 15тис.грн..
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 5076 0 0 0 0 -793 0 0 4283
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -573 0 0 -573
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 5076 0 0 0 0 -1366 0 0 3710
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -752 0 0 -752
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -752 0 0 -752
   на кінець року 300 5076 0 0 0 0 -2118 0 0 2958
   Примітки:
   Статутний капiтал товариства складає 5076,0 тис. грн.. На протязi звiтного року розмiр статутного капiталу не змiнювався. На початок 2011 р. непокритий збиток товариства складав 1366 тис. грн., а за 2011 рiк товариством отримано збиток в сумi 752 тис.грн. (що вiдповiдає показникам ф.2 "Звiт про фiнансовi результати"). Таким чином, станом на 31.12.2011 р. непокритий збиток збiльшився i склав 2118 тис.грн. Товариство станом на 31.12.2011 р. має власний капiтал в сумi2958 тис. грн., в тому числi: 1. Статутний капiтал - 5076 тис.грн. 2. Непокритий збиток - 2118 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 3495 642 38 0 0 1147 178 186 0 0 0 2386 650 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 674 298 0 0 0 450 156 59 0 0 0 224 201 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 80 47 0 0 0 7 7 7 0 0 0 73 47 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 54 50 0 0 0 5 5 2 0 0 0 49 47 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 4304 1038 38 1 1 1609 346 254 0 0 0 2734 947 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 157
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 0 157

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 525 113
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 223
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 4 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 1179 1395

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 0
   Поточний рахунок банку 650 15
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 15
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 16 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 5 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
   Будівельні матеріали 840 0 0 0
   Запасні частини 850 18 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 131 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 12 0 0
   Незавершене виробництво 890 0 0 0
   Готова продукція 900 0 0 0
   Товари 910 13 0 0
   Разом 920 195 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 2560 0 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 254
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 4320 1082 913 0 0 327 0 0 5233 1409 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0