Створення: 14.01.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 14/01/2013

Наказом директора від 14.01.13 звiльнена головбух Горшкова Олена Олександрiвна, акціями АТ не володіє, перебувала на посадi з 02.04.07. Тим же наказом призначена на невизначений термін головбухом Кiона Тетяна Валентинiвна, акцiями АТ не володiє, попередня посада економіст. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Кичинський Віктор Леонідович